Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

WYSZUKAJ
WYSZUKAJ CZASOPISMO
 
http://www.wuj.pl/page,kat,katid,207,strona,Nowosci.html

Spis treści (zobacz)

Strona główna > Spis treści (zobacz) :
Fundusze Unii Europejskiej<br>2007-2013
Fundusze Unii Europejskiej
2007-2013


Spis treści:

Wykaz użytych skrótów
Wykaz tabel, schematów, wykresów i map

I. Instrumenty finansowe jako element budowy instytucjonalnej Wspólnot Europejskich
1. Fundusze a polityka budżetowa Unii Europejskiej
2. Prawno-administracyjne uwarunkowania funduszy europejskich w procesie wspólnotowej działalności wykonawczej
II. Ewolucja polityki regionalnej Unii Europejskiej
1. Historia polityki regionalnej Unii Europejskiej
1.1. Lata 1952-1971
1.2. Lata 1972-1985
1.3. Lata 1986-1999
1.4. Lata2000-2006
2. Propozycje legislacyjne Komisji Europejskiej dotyczące lat 2007-2013
3. Polityka regionalna w latach 2007-2013
3.1. Polityka regionalna, polityka strukturalna czy polityka spójności?
III. Zasady pomocy finansowej Unii Europejskiej jako przejaw dbałości o efektywność jej polityki regionalnej
1. Zasady generalne
1.1. Zasada subsydiarności
1.2. Zasada dodatkowości (współfinansowania)
1.3. Zasada koncentracji
1.4. Zasada koordynacji
1.5. Zasada partnerstwa
1.6. Zasada podziału zarządzania
1.7. Zasada earmarking
1.8. Pozostałe zasady
2. Zasady szczegółowe
2.1. Zasada programowania
2.2. Zasada kontroli
2.3. Zasada monitorowania
2.4. Zasada ewaluacji (oceny)
2.5. Zasada informowania i promocji
2.6. Wspólne zasady dotyczące dokonywania płatności
2.6.1. Mechanizm wprowadzania korekt
IV. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej jako wspólnotowe instrumenty rozwoju
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2. Europejski Fundusz Społeczny
3. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej instrumentem prawnym realizacji programów współpracy terytorialnej
V. Fundusz Spójności
1. Cechy charakterystyczne Funduszu Spójności: 1994 rok
2. Rozwój zasad wdrażania Funduszu Spójności: 2000 rok
3. Zarządzanie projektami finansowanymi z Funduszu Spójności w latach 1994-1999 i 2000-2006
4. Perspektywa finansowa 2007-2013
5. Analiza Rozporządzenia Rady nr 1084/2006 z 11 lipca 2006 roku ustanawiającego Fundusz Spójności i uchylającego Rozporządzenie nr 1164/94
VI. Fundusze rolne - rozwój obszarów wiejskich czy wsparcie rolnictwa?
1. Europejski Fundusz Rolny Gwarancji
2. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
2.1. Programowanie
2.2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
2.3. System instytucjonalny
2.3.1. Instytucja Zarządzająca
2.3.2. Agencja Płatnicza
2.3.3. Jednostka Certyfikująca
2.3.4. Jednostka Koordynująca
2.4. Uwagi końcowe
3. Europejski Fundusz Rybacki
3.1. Obszary wsparcia
3.2. Programowanie
3.3. System instytucjonalny
VII. Fundusze unijne o ukierunkowaniu tematycznym
1. Wspólnotowy Fundusz Tytoniowy
2. Europejski Fundusz Weterynaryjny
3. Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji
4. Fundusz Solidarności Unii Europejskiej
5. Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych
VIII. Możliwości finansowania przez Unię Europejską w ramach obszaru
sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa

1. Program ramowy "Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi"
1.1. Fundusz Granic Zewnętrznych
1.2. Europejski Fundusz Powrotu Imigrantów
1.3. Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców
1.4. Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich
1.5. Postanowienia wspólne dla czterech funduszy programu ramowego
2. "Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi" Program ramowy "Prawa podstawowe i sprawiedliwość"
2.1. Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych
2.2. Prawa podstawowe i obywatelstwo
2.3. Daphnelll
2.4. Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych
2.5. Profilaktyka narkotykowa i informacja o narkotykach
2.6. Postanowienia wspólne dla pięciu programów szczegółowych programu ramowego "Prawa podstawowe i sprawiedliwość"
3. Program ramowy "Bezpieczeństwo i ochrona wolności"
3.1. Zapobieganie, gotowość i zarządzanie skutkami terroryzmu i innymi rodzajami ryzyka dla bezpieczeństwa
3.2. Zapobieganie i walka z przestępczością
3.3. Postanowienia wspólne dla dwóch programów szczegółowych programu ramowego "Bezpieczeństwo i ochrona wolności" Instrument Finansowy Ochrony Ludności
IX. Fundusze unijne dla krajów kandydujących do Unii Europejskiej oraz dla państw i regionów partnerskich
1. Instrument Pomocy Przedakcesyjnej
2. Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa
3. Instrument Finansowy Współpracy na rzecz Rozwoju
4. Instrument na rzecz współpracy z państwami uprzemysłowionymi
5. Instrument na rzecz Stabilności
7. 10. Europejski Fundusz Rozwoju
8. Europejski Instrument na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka na Świecie
9. Instrument Współpracy w Dziedzinie Bezpieczeństwa Jądrowego
X. Fundusze europejskie - rozwiązania ogólnoeuropejskie Norweski Mechanizm
1. Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego - alternatywna możliwość finansowania rozwoju gospodarczego czy uzupełnienie funduszy Unii Europejskiej?
2. Szwajcarski Program Współpracy w celu Zmniejszenia Różnic Społeczno -Gospodarczych w Obrębie Rozszerzonej Unii Europejskiej
2.1. Postanowienia wspólne
2.2. Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
3. Inne instrumenty wsparcia (JASPERS, JEREMIE, JESSICA)
3.1. JASPERS
3.2. JEREMIE
3.3. JESSICA
XI. Programy wspólnotowe - wsparcie inicjatyw horyzontalnych poprzez promowanie ogólnoeuropejskiego partnerstwa
1. 7. Program Ramowy
2. Kultura 2007-2013
3. Uczenie się przez całe życie
4. Młodzież w działaniu
5. Europa dla obywateli
6. Media 2007
7. eContent+
8. LIFE+
9. Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji
9.1. Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji
9.2. Program na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych
9.3. Inteligentna energia - program dla Europy
10. Wspólnotowy program na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej -Progress 2007-2013
11. Program działań dla ceł we Wspólnocie - Customs 2008-2013
12. Wspólnotowy program poprawy skuteczności systemów podatkowych na rynku wewnętrznym - Fiscalis 2008-2013
13. Europejska Sieć Obserwacyjna Planowania Przestrzennego - ESPON II
14. URBACTII
15. Program działań Wspólnoty w dziedzinie ochrony konsumentów 2007-2013
16. Drugi Wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia 2008-2013
XII. Programowanie rozwoju regionalnego 2007-2013
1. Zasadnicze kierunki programowania na poziomie wspólnotowym
1.1. Strategiczne Wytyczne Wspólnoty
1.2. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia
2. System wdrażania polityki regionalnej w Polsce w latach 2007-2013
2.1. Krajowe ramy prawne programowania interwencji w ramach polityki regionalnej
2.2. System instytucjonalny
2.2.1. Instytucja Zarządzająca
2.2.2. Instytucja Pośrednicząca
2.2.3. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia)
2.2.4. Instytucja Certyfikująca
2.2.5. Instytucja Audytowa
2.2.6. Komitet Monitorujący
2.2.7. Krajowa Jednostka Oceny
2.2.8. Komitet Koordynujący NSRO 2007-2013
2.3. Krajowe dokumenty o charakterze strategicznym
2.3.1. Krajowy Program Reform na lata 2005-2008
2.3.2. Strategia Rozwoju Kraju
3. Programy operacyjne i ich rodzaje
3.1. Przepływy finansowe w ramach wdrażania programów operacyjnych
3.2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
3.3. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
3.4. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
3.5. Program Operacyjny Pomoc Techniczna
3.6. Program Operacyjny Kapitał Ludzki
3.7. Regionalne Programy Operacyjne
XIII. Wdrażanie funduszy strukturalnych w Polsce w latach 2004-2006 - wnioski na lata 2007-2013
1. Sytuacja społeczno-ekonomiczna Polski i poszczególnych regionów na tle państw i regionów "starej" Unii Europejskiej - analiza porównawcza
2.Warunki członkostwa uzyskane przez Polskę w Traktacie Akcesyjnym w rozdziale "Polityka regionalna i koordynacja instrumentów strukturalnych"
3. Ocena gotowości strony polskiej do absorpcji funduszy strukturalnych
3.1. Przygotowania do funduszy strukturalnych
3.2. Administracja publiczna w Polsce
4. Pierwszy okres funduszy Unii Europejskiej w Polsce - doświadczenia z lat 2004-2006 i perspektywy na lata 2007-2013
4.1. Polityka strukturalna Unii Europejskiej w latach 2000-2006 - pierwsze wnioski
4.2. Polityka strukturalna Unii Europejskiej w Polsce w latach 2004-2006- pierwsze wnioski
5. Efektywność zarządzania funduszami Unii Europejskiej - analiza porównawcza systemu zarządzania, funduszami w okresach programowania 2004-2006 i 2007-2013
Bibliografia

<< powróć do strony produktu