Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

WYSZUKAJ
WYSZUKAJ CZASOPISMO
 
http://www.wuj.pl/page,produkt,prodid,3418,strona,Rownia_wznoszaca,katid,47.html

Spis treści (zobacz)

Strona główna > Spis treści (zobacz) :
Podstawy i perspektywy chemii koordynacyjnej. Tom II
Podstawy i perspektywy chemii koordynacyjnej. Tom II


 SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów i wzorów   13

Przedmowa   25
Zofia Stasicka i Grażyna Stochel

14. Kompleksy wielordzeniowe jako podstawa wielofunkcyjnych materiałów molekularnych   27
Barbara Sieklucka i Robert Podgajny

14.1. Jak otrzymać kompleks wielordzeniowy?   28
14.1.1. Metoda bloków budulcowych i samoorganizacja   28
14.1.2. Wymiarowość i topologia połączeń wielordzeniowych  34

14.2. Strategie tworzenia nanowymiarowych kompleksów wielordzeniowych  35
14.2.1. Klastry z udziałem usztywnionych bloków budulcowych o programowanej dołączalności  38
14.2.2. Klastry o zwartym rdzeniu z udziałem elastycznych bloków budulcowych   44
14.2.2.1. Klastry z ligandami O- i N-donorowymi  44
14.2.2.2. Klastry z ligandami S-, Se- i Te-donorowymi  50
14.2.2.3. Klastry polioksometalanowe V, Mo, W  56
14.2.3. Metalogwiazdy i metalodendrymery  66

14.3. Strategie tworzenia sieci koordynacyjnych  72
14.3.1. Sieci nieorganiczne  76
14.3.2. Organiczno-nieorganiczne sieci hybrydowe  78
14.3.2.1. Polimery koordynacyjne  78
14.3.2.2. Hybrydowe sieci nieorganiczne  86

14.4. Nanowymiarowe sieci koordynacyjne  88

14.5. Wielofunkcyjność wielordzeniowych związków koordynacyjnych  93
14.5.1. Materiały porowate  94
14.5.2. Materiały magnetyczne  100
14.5.2.1. Magnesy jednocząsteczkowe (SMM) – nanomagnesy kwantowe  103
14.5.2.2. Magnetyczne sieci koordynacyjne  108
14.5.2.3. Kompleksy wykazujące izomerię spinową (spin-crossover)  112
14.5.3. Sieci niecentrosymetryczne i sieci chiralne  123
14.5.3.1. Sieci niecentrosymetryczne wykazujące efekty nieliniowe  123
14.5.3.2. Sieci chiralne  125
14.5.4. Reaktywność polimerów koordynacyjnych  128
14.5.5. Inne typy funkcjonalności polimerów koordynacyjnych  131
14.5.6. Multifunkcjonalność – podsumowanie  134

15. Związki koordynacyjne w przyrodzie  147
Zofia Stasicka


15.1. Atmosfera  148

15.2. Hydrosfera i gleba  151

15.3. Rola ligandów  152
15.3.1. Naturalne ligandy chelatowe  152
15.3.2. Ważniejsze chelatowe ligandy antropogeniczne  155

15.4. Obieg metali w przyrodzie  157

15.5. Procesy fotokatalityczne w środowisku  159
15.5.1. Substancje humusowe  160
15.5.2. Kompleksy żelaza  161
15.5.3. Kompleksy miedzi  161
15.5.4. Kompleksy chromu  163

15.6. Oczyszczanie środowiska  166

16. Biosfera  181
Agnieszka Kania, Małgorzata Brindell, Elżbieta Gumienna-Kontecka, Henryk Kozłowski, Grażyna Stochel


16.1. Metale podstawowe i toksyczne dla życia  181
16.1.1. Pierwiastki niezbędne dla życia  181
16.1.2. Wybór jonów metali przez organizmy  183
16.1.3. Homeostaza jonów metali  186
16.1.4. Toksyczność metali  188
16.1.4.1. Charakterystyka wybranych metali toksycznych i ich wpływ na organizm  190

16.2. Bioligandy  195
16.2.1. Aminokwasy, peptydy i białka  195
16.2.2. Nukleotydy i kwasy nukleinowe   200
16.2.3. Ligandy makrocykliczne i inne  202

16.3. Najczęstsze struktury biokoordynacyjne  203
16.3.1. Centra koordynacyjne zbudowane z aminokwasów i małych nieorganicznych ligandów  204
16.3.2. Układy makrocykliczne jako grupy prostetyczne  209
16.3.3. Klastry żelazowo-siarkowe  212
16.3.4. Inne centra polimetaliczne  214
16.3.5. Zmiana struktury liganda wskutek koordynacji przez jon metalu  217

16.4. Funkcje metali w procesach biologicznych  219
16.4.1. Wprowadzenie  219
16.4.2. Rola metalu w metaloproteinie  221
16.4.2.1. Zwiększenie stabilności biocząsteczki  221
16.4.2.2. Rola wolnych jonów metali  225
16.4.2.3. Metale w nieorganicznych materiałach biochemicznych  226
16.4.3. Dlaczego metale?  226

16.5. Wiązanie, transport i magazynowanie metali  228

16.6. Reakcje i procesy bionieorganiczne  242
16.6.1. Nieredoksowe mechanizmy wiązania i aktywacji substratu  242
16.6.2. Redoksowe mechanizmy katalizy  243
16.6.3. Transport ditlenu  247
16.6.4. Przeniesienie elektronu  249

16.7. Wybrane biomolekuły – struktura i funkcje  254
16.7.1. Chlorofil a  254
16.7.2. Nitrogenaza  257
16.7.3. Karboksypeptydaza A  259

16.8. Perspektywy chemii bionieorganicznej  262

17. Ważniejsze nowoczesne zastosowania związków koordynacyjnych w przemyśle chemicznym  267
Anna M. Trzeciak i Józef J. Ziółkowski

17.1. Związki koordynacyjne w przemysłowej syntezie organicznej  267
17.1.1. Reakcja uwodornienia  267
17.1.2. Reakcja hydrocyjanowania  269
17.1.3. Reakcja hydrosililowania  271
17.1.4. Procesy utleniania  274
17.1.5. Proces hydroformylacji  278
17.1.6. Reakcja karbonylacji  285
17.1.7. Reakcja metatezy  290
17.1.8. Reakcje halogenków arylowych prowadzące do tworzenia wiązań C–C . 293
17.1.9. Polimeryzacja olefin  298
17.1.10. Perspektywy dalszego rozwoju  302

17.2. Nowe trendy w katalizie z udziałem związków kompleksowych  302
17.2.1. Zielona chemia a kataliza  302
17.2.2. Reakcje katalityczne w cieczach jonowych  305
17.2.3. Wykorzystanie mikrofal i ultradźwięków w katalizie  308
17.2.4. Nanocząstki metali jako katalizatory reakcji organicznych  311
17.2.5. Kierunki dalszego rozwoju  314

18. Fotochemia i fotofizyka związków koordynacyjnych – zastosowania i perspektywy  321
Wojciech Macyk i Zofia Stasicka


18.1. Wstęp  321

18.2. Zastosowanie w procesach oczyszczania środowiska  322
18.2.1. Zaawansowane procesy utleniania (AOP)  322
18.2.1.1. Procesy Fentona  324
18.2.1.2. Fotokataliza heterogeniczna  326
18.2.2. Fotokatalityczna redukcja CO2  335

18.3. Zastosowanie w procesach konwersji energii słonecznej  342
18.3.1. Paliwa słoneczne  343
18.3.1.1. Produkcja wodoru  344
18.3.1.2. Sztuczna fotosynteza  352
18.3.2. Fotowoltaika  355
18.3.3. Fotoluminescencja  360
18.3.3.1. Czujniki luminescencyjne  363

18.4. Inne zastosowania fotochemii kompleksów  364
18.4.1. Fotochemiczne przełączniki  364
18.4.2. Nanourządzenia  367

19. Zastosowania związków koordynacyjnych w medycynie i naukach biomedycznych  393
Elżbieta Gumienna-Kontecka, Henryk Kozłowski, Grażyna Stochel, Maria Oszajca, Małgorzata Brindell


19.1. Wpływ niedoboru i nadmiaru metali na stan zdrowia człowieka  393

19.2. Związki metali jako leki przeciwnowotworowe  395
19.2.1. Oddziaływanie metali i ich związków z kwasami nukleinowymi  395
19.2.1.1. Interkalacja  396
19.2.1.2. Wiązanie akwajonów i innych kompleksów metali z DNA  399
19.2.1.3. Oddziaływanie platyny i jej kompleksów z DNA  401
19.2.2. Leki przeciwnowotworowe oparte na związkach Pt(II) − cisplatyna i jej pochodne  402
19.2.3. Leki przeciwnowotworowe oparte na związkach Pt(IV). Potencjalne leki doustne  406
19.2.4. Dwu- i trójrdzeniowe kompleksy platyny jako potencjalne leki przeciwnowotworowe  407
19.2.5. Potencjalne leki przeciwnowotworowe oparte na związkach rutenu  409
19.2.5.1. Kompleksy rutenu z dimetylosulfotlenkiem  409
19.2.5.2. Kompleksy rutenu z ligandami chlorkowymi i heterocyklicznymi   411
19.2.6. Możliwości zastosowania innych metali w chemioterapii nowotworów  413

19.3. Radiofarmaceutyki  414

19.4. Związki kontrastowe stosowane w tomografii (obrazowaniu) NMR  418

19.5. Wanad w walce z cukrzycą  424

19.6. Zastosowanie związków złota jako leków  428

19.7. Kompleksy bizmutu w terapii przeciwwrzodowej  430

19.8. Czynniki chelatujące jony metali  436
19.8.1. Reguły projektowania czynników chelatujących  436
19.8.2. Przykłady czynników chelatujących jony Fe3+ i Cu2+  439

19.9. Metale, mutageneza, stres oksydacyjny i choroby z tym związane  442
19.9.1. Mechanizm karcinogenezy chromianowej  442
19.9.2. Produkcja aktywnych form tlenu katalizowana jonami metali  443
19.9.3. Karcinogeneza niklowa  445

19.10. Światło i kompleksy metali w medycynie i naukach biomedycznych  448
19.10.1. Fotomedycyna  449
19.10.1.1. Związki metali i światło  452
19.10.1.2. Fotobiostymulacja  454
19.10.1.3. Kontrolowane światłem dostarczanie i aktywowanie związków o znaczeniu biologicznym  456
19.10.1.4. Fotodestrukcja kwasów nukleinowych  466
19.10.1.5. Terapia fototermiczna (PTT)  467
19.10.1.6. Fotouszkodzenia i fotoochrona  468
19.10.1.7. Podsumowanie  469
19.10.2. Obrazowanie optyczne organelli komórkowych  469
19.10.3. Biosensory jonów metali i małych cząsteczek  480
19.10.4. Badania przeniesienia ładunku w białkach  491

20. Wybrane zastosowania nowoczesnych metod chemii kwantowej  507
Ewa Brocławik i Mariusz Radoń


20.1. Wprowadzenie  507
20.1.1. Popularne metody obliczeniowe chemii kwantowej na progu XXI wieku  508
20.1.2. Metody wspomagające: mechanika i dynamika molekularna (MM, MD), metody hybrydowe (QM/MM, ONIOM)  511
20.1.3. Wybrane nowoczesne metody analizy funkcji falowej i gęstości elektronowej  515

20.2. Modelowanie molekularne metalicznych centrów aktywnych – wybrane przykłady  519
20.2.1. Cząsteczka NO jako „non-innocent” ligand: przydatność metod wielokonfiguracyjnych  519
20.2.2. Wiązanie metal–ligand w układach katalitycznych: analiza przepływu ładunku  527
20.2.3. Wielocentrowe związki koordynacyjne o mieszanej wartościowości: międzycentrowe sprzężenia elektronowe  531

20.3. Podsumowanie  537

Noty o Autorach  541

Indeks  543

<< powróć do strony produktu