Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

WYSZUKAJ
WYSZUKAJ CZASOPISMO
 
http://www.wuj.pl/page,produkt,prodid,3119,strona,Mikrobiom,katid,321.html

Studia Linguistica_Dla Autorów

Strona główna > Studia Linguistica_Dla Autorów :
Informacje dla autorów / Informations for authors

Artykuły
Artykuły powinny być napisane w języku angielskim. Prosimy o dołączenie krótkiego abstraktu w tym języku i nie więcej niż pięciu słów-kluczy. Artykuły autorów, dla których angielski nie jest językiem rodzimym, powinny być przed wysłaniem przeczytane przez native speakera. Oczekuje się sprawdzenia spójności pisowni, interpunkcji i skrótów, użycia języka neutralnego pod względem płci, wolnego od kolokwializmów.
Zapewnienie anonimowości tekstów przekazywanych do recenzji wymaga, aby w artykule w żadnym miejscu nie znalazła się informacja umożliwiająca identyfikację autora.
Prosimy także o wskazanie afiliacji w artykule lub liście przewodnim.

Format

Wersję elektroniczną artykułu prosimy przysyłać w formacie OpenDocument (odt), Microsoft® Word 97/2000/XP/2003 (doc) lub LaTeX (tex). Tekst główny powinien być napisany czcionką Times New Roman o wielkości 12 punktów i z odstępem półtorej linii.

Wymagane jest kodowanie Unicode. Dla symboli w nim nieprzewidzianych prosimy użyć jednoznacznych zamienników (np. #V/ na majuskułę V z akutem); w takim przypadku dodatkowo wymagana jest lista wszystkich użytych zamienników wraz z objaśnieniem.

Grafy, wykresy itp. winny być dołączone oddzielnie w jednym z poniższych formatów: Portable Document Format (pdf), Encapsulated PostScript (eps), Scalable Vector Graphics (svg), LaTeX (tex), Portable Network Graphics (png), JPEG (jpg), Graphics Interchange Format (gif), Tagged Image File Format (tiff), GIMP XCF Image (xcf), lub wyraźnie odręcznie.

Przesyłanie

Ostatecznie, elektroniczną wersję artykułu prosimy przysłać w dwóch formatach: pdf oraz odt/doc/tex na adres:
barbara.podolak@uj.edu.pl

Zalecany opis bibliograficzny (informacje w pliku PDF)

CONTRACT (UMOWA)>> pobierz

 

Zapora ghostwriting i guest authorship
Po przyjęciu artykułu do druku autor otrzymuje do podpisania oświadczenie potwierdzające własne autorstwo i nienaruszanie praw innych osób. Redakcja oświadcza, że wszelkie ewentualne przypadki ghostwriting i guest authorship będą ujawniane.

Zalecany opis bibliograficzny (informacje w pliku PDF)

Prosimy o składanie materiałów do kolejnego numeru do 31.03.2012r.

Czasopismo jest wydawane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (http://www.wuj.pl/), które ma swoją siedzibę w Krakowie, przy ul. Michałowskiego 9/2 (kod 31-126, tel. 12-631-18-80 / 81 / 83).

Dystrybucją zajmuje się Dział Handlowy (ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków, e-mail: sprzedaz@wuj.pl, tel. kom. 506-006-674).


GUIDELINES FOR AUTHORS


Contents
Articles should be written in English, and contain a short abstract in English and a list of up to five keywords. Non-English speakers are required to have their manuscripts read by a native speaker before submission. Manuscripts should be checked with regard to consistency of spelling, punctuation and use of abbreviations. National colloquialisms should be avoided, and gender neutral language used.
The journal uses the double blind review system, that is, both the referees and the authors remain anonymous to each other. Therefore, the authors are asked to avoid including information in the text that may uncover their identity.
Authors are asked to state their affiliation in the manuscript or the accompanying letter.


Format
The electronic copy of the manuscript should be in one of the following formats: OpenDocument (odt), Microsoft® Word 97/2000/XP/2003 (doc) or LaTeX (tex). The body of the text should be typed in Times New Roman, 12 points, and with 1.5 line spacing.

The text should be encoded in Unicode. Symbols thus unavailable should be changed to unequivocal escape sequences (e.g. #V/ for ‘capital letter V with acute’). In such case, a list of all escape sequences used is required, together with an explicit clarification.

Graphs, charts, etc. should be attached separately in one of the following formats: Portable Document Format (pdf), Encapsulated PostScript (eps), Scalable Vector Graphics (svg), LaTeX (tex), Portable Network Graphics (png), JPEG (jpg), Graphics Interchange Format (gif), Tagged Image File Format (tiff), GIMP XCF Image (xcf), or clear freehand.


Citations and abbreviations
We ask the Authors to compile their bibliography in keeping with the following guidelines:
• In the description of a publication the basic separation sign is a dot. Use a comma when enumerating names, places of publication, or information placed in square brackets; write page numbers after a colon, and separate the collective publication from its fragment with a dash.
• Information concerning authors / editors
Place the initial of the first name followed by a dot after the author’s surname; do not separate the initials of names of the same author / editor with a space;
separate two authors/editors with a comma. Additional information concerning the authors is placed after the surname(s); if there are more than two authors/editors, provide only the name of the first one and use the abbreviation et al.; the author of a review obtains the abbreviation (rev.); the editor(s) is/are marked with the abbreviation (ed./eds.)
• Typeface
Write the title of the primary item (a book or a journal) in italics; the remaining titles (of an article, chapter, entry in a collective publication) are left in the Roman type.
• Additional information concerning a journal
Numerical data supplementing the title of the journal are written with Arabic digits and separated with a dot.
• Additional information concerning a book
All the additional information concerning a book is placed after the title, in square brackets, written with Roman numerals and with the use of the following abbreviations: vol. (volume, fascicle), ed. (edition), transl. (translated by), reprint.
• Place of publication
Write names of the places of publication in the language of the original; several places of publication are separated with a comma; the name of the country or state specifying the place of publication is placed in brackets after the name of the city.
• Explanation of abbreviations
The explanation of abbreviations should be provided at the beginning of the bibliographical information, before other items.
• Footnotes should not contain references to bibliographical information – this should be inserted in the continuous text, e.g. Puzynina (1997), (Puzynina 1997: 22).


Examples:
Dahl = Даль B. 1978–1980. Толковый словарь живого великорусского языка. [vol. I–IV]. Москва.
ÈSTJa I = Sevortjan È.V. 1974. Ètimologičeskij slovaŕ tjurkskich jazykov. [vol. I glasnye]. Moskva.
ÈSTJa III = Sevortjan È.V., Levitskaja, L.S. 1989. Ètimologičeskij slovaŕ tjurkskich jazykov. [vol. III dž, ž, j]. Moskva.
EWU = Benkő L. (ed.) 1993–1994. Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen. Budapest.
Campbell L. 1990. Syntactic reconstruction and Finno-Ugrian. – Andersen H., Koerner K. (eds.) Historical linguistics 1987. Amsterdam (Philadelphia): 51–94.
DeCock S. et al. 1998. An automated approach to the phrasicon of EFL learners. – Granger S. (ed.) Learner English on computer. London, New York: 67–79.
Georg S. (rev.) 1999–2000. Werner 1997b. – Ural-Altaische Jahrbücher. Neue Folge 16: 304–309.
Hughes A., Lascaratou C. 1982. Competing criteria for error gravity. – English Language Teaching Journal 36.3: 175–182.
Krapels A.R. 1990. An overview of second language writing process research. – Kroll B. (ed.) Second language writing. Cambridge: 37–56.
Laurence S., Margolis E. 2005. Number and natural language. – Carruthers P. et al. (eds.) The innate mind: structure and contents. Oxford: 216–235.
Milewski T. 1948. Zarys językoznawstwa ogólnego. [pars II Rozmieszczenie języków, vol. II Atlas]. Lublin, Kraków.
Serbat G. 1996. Grammaire fondamentale du latin. [vol. VI Ľemploi des cas en latin, vol. I Nominatif, Vocatif, Accusatif, Génitif, Datif]. Louvain, Paris.
Slobin D. 1996. From ‘thought and language’ to ‘thinking for speaking’. – Gumerz J., Levinson S. (eds.) Rethinking linguistic relativity. Cambridge (UK): 70–96.
Werner H. 1997a. Die ketische Sprache. Wiesbaden.
Werner H. 1997b. Abriß der kottischen Grammatik. Wiesbaden.

 

Submission
Altogether two electronic copies, a pdf and an odt/doc/tex, should be sent to:
barbara.podolak@uj.edu.pl

Ghostwriting and guest autorship
As ghostwriting are qualified cases in which someone has made a substantial contribution to publication, without revealing his participation as one of the authors, or without being mentioned in the acknowledgments enclosed to the publication. Guest authorship (honorary authorship) are considered situations in which the authors contribution is insignificant, despite of declaration.

In order to prevent cases of scientific misconduct the Editorial Board introduced a procedure protecting against cases of ghostwriting and guest authorship:
  1. Authors are required to submit their publications with a declaration specifying contribution of individual authors to publications (with their affiliations and contributions, ie the information who is the author of concepts, principles, methods, etc. used in the publications). The main responsibility lies with the author submitting the publication (declaration template is available on the website of the Quarterly).
  2. Authors are required to provide information about funding sources of the publication and contribution of research institutions, associations and other entities (financial disclosure).
  3. All detected cases of ghostwriting and guest authorship will be exposed, including notifying the appropriate entities (institutions employing the authors, science societies and associations, etc.).
  4. All detected cases of scientific misconduct are documented.