Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Jesteśmy jednym z najważniejszych polskich wydawnictw naukowych o zasięgu międzynarodowym. Naszą misją jest rozpowszechnianie polskich osiągnięć naukowych na całym świecie,  a także udostępnianie naukowcom i studentom w Polsce wysokiej jakości treści naukowych i dydaktycznych, z zachowaniem najwyższego poziomu merytorycznego i edytorskiego wydawanych publikacji.

Jesteśmy przekonani, że wykorzystanie nowych technologii cyfrowych stanowi szansę rozwoju polskiej nauki i umożliwia przekazywanie jej treści szerokim kręgom odbiorców. Jednym z priorytetów naszego wydawnictwa jest publikowanie wersji elektronicznych książek i czasopism, aktywna ich dystrybucja w międzynarodowych sieciach sprzedaży oraz zapewnienie ich obecności w najważniejszych naukowych bazach danych na świecie.


_______________________________________________________________________________________________

ETYKA WYDAWNICZA

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego stosuje najwyższe standardy publikacyjne i kieruje się zasadami etyki wydawniczej, mającymi na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym.
W naszej misji stosujemy się do wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE (ang. Committee on Publication Ethics) https://publicationethics.org/

Pobierz plik PDF>>

Publikacje zgłoszone do wydawnictwa zostaną zweryfikowane pod kątem zasad etyki wydawniczej zgodnie z posiadaną wiedzą przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi.

Do obowiązków WYDAWCY należy:
 • przestrzeganie obowiązujących standardów wydawniczych i zasad etyki wydawniczej oraz zapobieganie praktykom niezgodnym z przyjętymi standardami,
 • obiektywna i merytoryczna ocena tekstów na podstawie opinii zawartych w recenzjach naukowych. Głównym kryterium oceny tekstów są jego wartość naukowa, oryginalność ujęcia tematu oraz przejrzystość wywodu,
 • zachowanie tajemnicy wydawniczej tj. nieujawnianie informacji na temat zgłoszonych publikacji osobom nieupoważnionym,
 • przeciwdziałanie konfliktom interesów autorów, redaktorów i tłumaczy.
Do obowiązków REDAKTORA NAUKOWEGO należy:
 • decyzja, które materiały zostaną opublikowane. Podstawowym kryterium przy przyjmowaniu tekstów powinny być: wartość naukowa pracy, oryginalność ujęcia tematu oraz przejrzystość wywodu.
 • zapewnienie rzetelności naukowej publikowanych prac. W przypadku podejrzeń o nieuczciwe praktyki (plagiat, fałszowanie wyników badań) redaktor naukowy powinien wycofać tekst z publikacji zbiorowej.
 • upewnienie się, że współautorzy pracy zbiorowej akceptują poprawki wynikające z redakcji naukowej.
WYDAWCA i REDAKTOR NAUKOWY zachowują prawo do wycofania publikacji po jej wydaniu, jeżeli:
 •  pojawią się dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań i/lub fałszowaniu danych, jak również w przypadku popełnienia niezamierzonych błędów (np. błędy metodologiczne, błędy w obliczeniach);
 • praca nosi znamiona plagiatu bądź narusza zasady etyki wydawniczej.
Do obowiązków AUTORA należy:
 • zapewnienie rzetelności i oryginalności przedstawionych w publikacji wyników badań,
 • umożliwienie identyfikacji źródeł cytowanych w pracy badań,
 • udzielenie dostępu do prezentowanych w pracy danych nawet po publikacji tekstu,  
 • pozyskanie praw do zamieszczenia w publikacji WSZYSTKICH praw trzecich w tym do ilustracji, tabel, grafów, cytatów, etc.  
 • w przypadku publikacji wieloautorskich, ujawnienie wkładu poszczególnych autorów w ich powstanie oraz przeciwdziałanie przypadkom nierzetelności naukowej,
 • załączenie do pracy bibliografii, uwzględniającej publikacje, które zostały przez niego wykorzystane w tekście,
 • niezwłoczne poprawienie wszystkich błędów merytorycznych w tekście, wskazanych przez redaktora na każdym etapie procesu wydawniczego bądź odkrytych przez autora już po publikacji pracy.
Do obowiązków RECENZENTA należy:
 • upewnienie się, że między nim a AUTOREM recenzowanej publikacji nie zachodzi konflikt interesów.  
 • terminowe wykonanie zleconej recenzji. Recenzent zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić wydawcę o trudnościach z dotrzymaniem wyznaczonego terminu,
 • zachowanie poufności. Recenzent nie może ujawniać recenzowanych prac osobom, które nie biorą udziału w procesie wydawniczym.
 • obiektywna ocena przedłożonej pracy poparta odpowiednią argumentacją. Argumenty ad personam nie licują z powagą recenzji naukowej.
 • niezwłoczne zgłoszenie WYDAWCY fragmentów tekstu, co do których zachodzi podejrzenie nierzetelności naukowej oraz wskazanie na podobieństwo do innych prac noszące znamiona plagiatu.
Do obowiązków TŁUMACZA należy:
 • wykorzystanie dostępnej mu wiedzy i umiejętności w celu zapewnienia najwyższej jakości przekładu,
 • terminowe wykonanie zlecenia. Tłumacz zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić WYDAWCĘ o trudnościach z dotrzymaniem wyznaczonego terminu,
 • w przypadku tłumaczenia kolejnego wydania publikacji, upewnienie się, że nie doszło do plagiatu istniejącego przekładu.
 • upewnienie się, że tłumaczenie nie narusza praw trzecich do zawartych w tekście materiałów.
Wydawnictwo dokłada wszelkich starań, by przeciwdziałać niedopuszczalnym praktykom publikacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem:
 • zduplikowanej publikacji,
 • plagiatu,
 • sfabrykowania danych
 • autorstwa widmo,
 • autorstwa gościnnego.

 ZASADY KWALIFIKOWANIA PUBLIKACJI DO WYDANIA I PROCES RECENZOWANIA

Zasady kwalifikowania publikacji w Wydawnictwie Uniwersytetu Jagiellońskiego mają na celu zapewnienie najwyższej jakości merytorycznej i technicznej wydawanych publikacji naukowych.
Wydawnictwo stosuje odmienne ścieżki kwalifikacji w zależności od charakteru zgłaszanej publikacji.

Ścieżka 1 - Publikacja wydawana w serii wydawniczej

Etap 1
Tekst trafia do redaktora naukowego/komitetu redakcyjnego serii, który ocenia pracę nie tylko pod kątem jej wartości merytorycznej, nowatorskiego ujęcia tematu i poprawności wywodu, lecz także decyduje, czy wpisuje się ona w przyjętą strategię rozwoju serii. Redaktor naukowy/komitet redakcyjny serii ma prawo nie przyjąć tekstu, jeśli nie spełnia przyjętych wymogów serii.
Etap 2
W przypadku pozytywnej opinii redaktora naukowego/komitetu redakcyjnego serii, po potwierdzeniu finansowania, skompletowaniu materiału autorskiego i wstępnej weryfikacji edytorskiej, praca kierowana jest do recenzji samodzielnego pracownika naukowego. Celem recenzji jest ocena teksu, wskazanie błędów i niedociągnięć, wskazanie uwag dla Autora i sformułowanie opinii, czy praca powinna zostać opublikowana w WUJ. W przypadku negatywnej bądź niejednoznacznie pozytywnej oceny recenzenta Wydawnictwo ma prawo odmówić publikacji przedłożonego tekstu.
Etap 3
Wydawnictwo w porozumieniu z Autorem i redakcją serii ustala sposób, termin i formę wydania publikacji, zgodną z założeniami serii oraz proponuje strategię promocji, dystrybucji i upowszechniania treści publikacji, w szczególności o umieszczeniu jej w odpowiednich polskich i międzynarodowych bazach referencyjnych (więcej>>).
Etap 4
Autor przekazuje ostateczną wersję pracy (po recenzji, z kompletem zależnych praw autorskich), opracowaną zgodnie z zasadami przyjętymi w Wydawnictwie podczas spotkania z przedstawicielem Dyrekcji, które kończy proces kwalifikowania i rozpoczyna fazę produkcji.

Ścieżka 2 - Publikacja poza serią

Etap 1
Po potwierdzeniu finansowania, skompletowaniu materiału autorskiego i wstępnej weryfikacji edytorskiej Wydawnictwo kieruje nadesłaną pracę do recenzji samodzielnego pracownika naukowego. Celem recenzji jest ocena teksu, wskazanie błędów i niedociągnięć, zasugerowanie ewentualnych poprawek oraz sformułowanie opinii, czy praca nadaje się do publikacji w WUJ. W przypadku negatywnej bądź niejednoznacznie pozytywnej oceny recenzenta Wydawnictwo ma prawo odmówić publikacji przedłożonego tekstu.
Etap 2
Po uzyskaniu jednoznacznie pozytywnej recenzji Wydawnictwo w porozumieniu z Autorem ustala sposób, termin i formę wydania publikacji oraz proponuje strategię promocji, dystrybucji i upowszechniania treści publikacji, w szczególności decydując o umieszczeniu jej w odpowiednich polskich i międzynarodowych bazach referencyjnych (więcej>>).
Etap 3
Autor przekazuje ostateczną wersję pracy (po recenzji, z kompletem zależnych praw autorskich), opracowaną zgodnie z zasadami przyjętymi w Wydawnictwie podczas spotkania z przedstawicielem Dyrekcji, które kończy proces kwalifikowania i rozpoczyna fazę produkcji.
Ścieżka 3 - Monografie zbiorowe

Etap 1
Tekst trafia do redaktora tomu, który ocenia pracę nie tylko pod kątem jej wartości merytorycznej, nowatorskiego ujęcia tematu i poprawności wywodu, lecz także decyduje, czy wpisuje się ona w przyjętą koncepcję całości. Redaktor tomu ma prawo nie przyjąć tekstu, jeśli nie spełnia przyjętych założeń.
Etap 2
W przypadku pozytywnej opinii redaktora tomu, po potwierdzeniu finansowania skompletowany materiał autorski po wstępnej weryfikacji edytorskiej kierowany jest do recenzji samodzielnego pracownika naukowego. Celem zasugerowanie ewentualnych poprawek i sformułowanie opinii, czy praca powinna zostać opublikowana w WUJ. W przypadku negatywnej bądź niejednoznacznie pozytywnej oceny recenzenta Wydawnictwo ma prawo odmówić publikacji przedłożonego tekstu.
Etap 3
Wydawnictwo w porozumieniu z Autorem i redakcją tomu ustala sposób, termin i formę wydania publikacji, decydując o strategii promocji, dystrybucji i upowszechniania treści publikacji, w szczególności o umieszczeniu jej w odpowiednich polskich i międzynarodowych bazach referencyjnych (więcej>>).
Etap 4
Autor przekazuje ostateczną wersję pracy (po recenzji, z kompletem zależnych praw autorskich), opracowaną zgodnie z zasadami przyjętymi w Wydawnictwie podczas spotkania z przedstawicielem Dyrekcji, które kończy proces kwalifikowania i rozpoczyna fazę produkcji.
Ścieżka 4 - Czasopisma
Zasady kwalifikowania indywidualne oraz proces recenzowania są ustalane przez Zespoły Redakcyjne indywidualnie dla każdego czasopisma. Strony internetowe czasopism wydawanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego znajdują się na Portalu Czasopism Naukowych (www.ejournals.eu).

Proces recenzowania

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego kieruje pracę zgłoszoną przez Autora do recenzji naukowej do specjalistów z danej dyscypliny naukowej posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego. Podejmując decyzję o wyborze recenzenta, Wydawnictwo może skorzystać z listy potencjalnych recenzentów wskazanych przez Autora publikacji we wniosku o wydanie publikacji. Recenzenci nie mogą pozostawać w bezpośrednich relacjach osobistych (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), relacji podległości zawodowej oraz prowadzić bezpośredniej współpracy naukowej z Autorem.

Sposób opracowywania recenzji
 1. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznaczną opinią o dopuszczeniu pracy do publikacji lub jej odrzucen
 2. W recenzji ocenia się poziom merytoryczny, oryginalność stawianych tez i zasadność podejmowanych badań, metodologię, poprawność formułowanych wniosków i sposób ich prezentacji
 3. Recenzja powinna być sprawiedliwa, obiektywna, rzetelna, konstruktywna, zgodna z posiadaną wiedzą i wykonana terminowo.
 4. Recenzent jest zobowiązany do ujawniania ewentualnych plagiatów, podejrzenia o plagiat lub zbędną (zduplikowaną) publikację, a także uchybień w przytaczaniu danych (manipulacji danymi).
 5. Recenzent jest zobowiązany do nieudzielania informacji o treści publikacji osobom nieupoważnionym.
W przypadku negatywnej bądź niejednoznacznie pozytywnej oceny recenzenta Wydawnictwo ma prawo odmówić publikacji przedłożonego tekstu.

DYSTRYBUCJA I UPOWSZECHNIANIE

Publikacje Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego są stale obecne w światowym obiegu naukowym. Naszą misją jest rozpowszechnianie polskich osiągnięć naukowych na całym świecie, a także udostępnianie naukowcom i studentom w Polsce wysokiej jakości treści naukowych i dydaktycznych, z zachowaniem najwyższego poziomu merytorycznego i edytorskiego wydawanych publikacji.

Jednym z priorytetów naszego wydawnictwa jest publikowanie wersji elektronicznych książek i czasopism, dystrybucja w polskich oraz międzynarodowych sieciach sprzedaży oraz zapewnienie ich obecności w najważniejszych naukowych bazach danych na świecie. Dzięki współpracy z największymi dystrybutorami publikacji elektronicznych na świecie zapewniamy międzynarodową sieć dystrybucji publikacji elektronicznych, złożoną z kilkunastu bezpośrednich partnerów zagranicznych, m.in. EBSCO, Proquest, Cambridge Core, Elsevier.

W ramach upowszechniania wyników badań i treści naukowych współpracujemy z Biblioteką Jagiellońską w realizacji projektu "Repozytorium otwartego dostępu do dorobku naukowego i dydaktycznego".

Dystrybucja książek papierowych w Polsce

Wydawnictwo prowadzi własną, prężnie działającą księgarnię internetową www.wuj.pl  obsługującą klientów polskich i zagranicznych oraz umożliwiającą całodobowe przyjmowanie zamówień na każdą książkę wydaną przez naszą oficynę. W roku 2019 planujemy uruchomienie nowej księgarni, bardziej nowoczesnej i dostosowanej do wymogów rynku. Współpraca z największymi polskimi dystrybutorami – OSDW AZYMUT, ATENEUM Sp. z o.o. – gwarantuje dostępność naszych publikacji papierowych we wszystkich księgarniach stacjonarnych i w większości księgarni internetowych w kraju. Sieć sprzedaży rozszerzamy poprzez kontakty z  księgarniami  lokalnymi. Nasze publikacje są dostępne w salonach sieci Empik, księgarniach naukowych PWN, a także w większości księgarń internetowych, m.in. BONITO.PL, GANDALF.COM.PL, RAVELO.PL. CZYTAM.PL, PROFIT24.

Promocja wydawanych u nas tytułów obejmuje m.in. wpis do katalogu wydawniczego, prezentację na targach, konferencjach naukowych i branżowych, aktywną promocję na kanałach społecznościowych Wydawnictwa, wysyłkę egzemplarzy recenzenckich, reklamę w mediach, organizację spotkań autorskich.

Dystrybucja książek obcojęzycznych

Mamy duże doświadczenie we współpracy międzynarodowej. Dzięki współpracy z największymi dystrybutorami publikacji elektronicznych na świecie zapewniamy międzynarodową sieć dystrybucji ebooków złożoną z kilkunastu bezpośrednich partnerów zagranicznych w Europie (Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Niemcy, Włochy, Szwajcaria, Austria), Ameryce Północnej (USA, Kanada), w Australii i Azji.

W 2012 r. podpisaliśmy umowę o bezpośredniej współpracy przy dystrybucji swoich tytułów z amerykańskim wydawnictwem Columbia University Press - czwartym najstarszym wydawnictwem uniwersyteckim w Stanach Zjednoczonych, działającym nieprzerwanie od 115 lat przy prestiżowym Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. W myśl porozumienia, od 2013 roku Columbia University Press prowadzi sprzedaż i promocję książek w języku angielskim wydawanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (pod znakiem Jagiellonian University Press). Dystrybucja odbywa się za pośrednictwem Perseus Distribution, obecnie jednego z największych dystrybutorów książek w Stanach Zjednoczonych. Publikacje z Uniwersytetu Jagiellońskiego w wersji papierowej są dostępne bezpośrednio na terenie Stanów Zjednoczonych, Kanady oraz Ameryki Łacińskiej. Celem współpracy jest zapewnienie pracownikom naszej Uczelni obecności w międzynarodowej wymianie osiągnięć naukowych, a zwłaszcza na głównym w tym zakresie rynku amerykańskim. Równolegle WUJ współpracuje z Columbia University Press przy dystrybucji ebooków.
Każda wydana przez WUJ anglojęzyczna publikacja będzie prezentowana jednorazowo w ukazującym się dwa razy do roku (wiosną oraz jesienią) katalogu promocyjnym Wydawnictwa Columbia, a książki będą wysyłane bezpośrednio do sprzedaży w USA.

Platformy płatnych wypożyczeń i sprzedaży 

Współpracujemy z największą polską biblioteką cyfrową i wypożyczalnią e-booków IBUK LIBRA. E-booki zamieszczamy również bezpośrednio na platformach publikacji specjalistycznych, takich jak: IBUK.PL czy NASBI.PL oraz w księgarniach internetowych: EBOOKPOINT.PL, VIRTUALO.PL, WOBLINK.COM. Dzięki temu są dostępne w większości księgarń internetowych, w tym największych, takich jak NEXTO.PL, EMPIK.COM, LEGIMI.PL. Poprzez dystrybutorów oferujemy zarówno e-booki płatne jak i te w otwartym dostępie.


CZASOPISMA

Czasopisma naukowe w dostępie otwartym oraz płatnym publikowane są na Portalu Czasopism Naukowych www.ejournals.eu. Istniejący od 2014 roku Portal stał się już jednym z najważniejszych w Polsce oraz rozpoznawalnych w świecie miejsc prezentacji i rozpowszechniania wysokojakościowych treści naukowych. Obecnie na Portalu znajduje się 80 czasopism z 10 uczelni w całej Polsce.

Każde zamieszczone  czasopismo ma swoją zindywidualizowaną, autonomiczną stronę internetową stanowiącą główne miejsce prezentacji treści naukowych w wersji oryginalnej  i anglojęzycznej. Wszystkie artykuły automatycznie otrzymują numery DOI. 
Czasopismo jest indeksowane w najważniejszych bazach danych odpowiadających jego tematyce i standardowi, m.in. EBSCO, CEEOL, BazHum, Scopus, Web of Science, DOAJ, Proquest, Index Copernicus International, CEJSH i inne.  Zapewniamy również pomoc i wsparcie  w procesie spełniania kryteriów i  aplikacji do najważniejszych międzynarodowych baz naukowych, takich jak Web of Science,  Scopus, Erih Plus.

Wszystkie artykuły naukowe są sprawnie wyszukiwane i pozycjonowane przez wyszukiwarkę Google. Treści czasopism są indeksowane w Google Scholar.
 

KSIĄŻKI

Łączymy tradycyjne, staranne wykonanie prac redakcyjnych nad książką z nowoczesnymi technologiami ułatwiającymi przekaz i dotarcie do szerokiego kręgu czytelników.

Profil Wydawnictwa wykracza poza ramy działalności tradycyjnych oficyn uniwersyteckich. Jesteśmy zainteresowani publikowaniem nie tylko książek akademickich, lecz także popularnonaukowych, specjalistycznych i popularyzatorskich.

Współpracujemy z Autorami z wielu ośrodków naukowych w Polsce i na świecie.

Wydajemy:
• prace naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy,
• czasopisma ze wszystkich dziedzin nauki,
• prace naukowców z macierzystego Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także naukowców z różnych ośrodków w Polsce,
• przekłady wybitnych książek naukowych, dydaktycznych i specjalistycznych z najlepszych ośrodków naukowych na świecie,
• publikacje autorów zagranicznych wydawanych w oryginale po raz pierwszy w Polsce.
Standardowo publikujemy nasze książki w wersji papierowej i elektronicznej (dostępne online, na różnych platformach i w różnych formatach). Gwarantujemy stałą obecność i dostępność książek zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.


DOŚWIADCZONY ZESPÓŁ REDAKCYJNY

Dokładamy wszelkich starań, aby wydawane przez nas książki prezentowały wysoki poziom merytoryczny i edytorski.

Utrzymujemy przyjazny, osobisty kontakt z Autorami książek, gwarantujemy kompleksową, profesjonalną opiekę edytorską oraz marketingową.

Doświadczony, stały i sprawdzony zespół redakcyjny zapewnia:
• opiekę edytorską dla każdego tytułu, sprawowaną przez zawodowego redaktora prowadzącego,
• bezpośrednią współpracę z Autorem podczas pracy nad tekstem i szatą graficzną publikacji,
• staranne opracowanie językowo-stylistyczne i edytorsko-techniczne każdej książki,
• indywidualny projekt typograficzny wnętrza oraz elegancką kolorową okładkę,
• profesjonalny komputerowy skład i łamanie,
• korekty językowe i redakcyjne na każdym etapie procesu wydawniczego,
• specjalistyczną korektę w wielu językach obcych (słowiańskich, romańskich, germańskich, orientalnych, klasycznych),
• dokładną kontrolę jakości druku i oprawy w drukarni,
• przygotowanie plików w formatach pdf i epub oraz wprowadzenie ich na portale zagraniczne._______________________________________________________________________________________________

Uniwersytet Jagielloński - Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Michałowskiego 9/2, 31-126 Kraków
tel. +48 12 663 23 80, 663 23 81,
fax: +48 12 663 23 83

e-mail redakcja@wuj.pl