Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

WYSZUKAJ
WYSZUKAJ CZASOPISMO
 
http://www.wuj.pl/page,kat,katid,207,strona,Nowosci.html

Studia Religiologica_Dla Autorów

Strona główna > Studia Religiologica_Dla Autorów :
Dla Autorów

Informacje dla Autorów

Teksty proponowane do druku w Studia Religiologica nie mogą być wcześniej publikowane, ani w tym samym czasie złożone w innych czasopismach. Do tekstu należy dołączyć informację o Autorze/Autorach - imię i nazwisko, stopień oraz tytuł naukowy, afiliacja i adres do korespondencji (wraz z adresem e-mail) oraz oświadczenie o wkładzie innych osób w powstanie artykułu (plik oświadczenia do pobrania poniżej - zob. Zapora ghost writing i guest authorship).

Artykuły naukowe, po wstępnej akceptacji przez Redakcję, są przesyłane do recenzji dokonywanej przez recenzentów będących samodzielnymi pracownikami naukowymi. Po wpłynięciu recenzji Redakcja decyduje o przyjęciu artykułu do druku, o czym informuje Autora.

Recenzje, komunikaty i sprawozdania proponowane do druku w Studia Religiologica kwalifikowane są przez Redakcję.

Uwagi redakcyjne.

Tekst powinien mieć postać komputerowego wydruku na białym papierze formatu A-4. Czcionka: tekst główny - 12 pkt Times New Roman, przypisy dolne - 10 pkt Times New Roman. Interlinia: tekst główny - 1,5 wiersza, przypisy dolne - 1 wiersz. Marginesy: lewy - 3 cm, pozostałe - 2,5 cm. Ujednolicona i ciągła numeracja stron. Przypisy w postaci klasycznej powinny być umieszczone na dole strony (niewskazane przypisy wewnątrztekstowe, tzw. harwardzkie). Należy stosować powszechnie przyjęte skróty w języku łacińskim, takie jak: op.cit. (dzieło cytowane), ibidem (tamże), idem (tenże), eadem (taż), iidem (ciż), eaedem (też), itd. Do tekstu powinno zostać dołączone streszczenie w języku polskim i angielskim (maksimum 900 znaków ze spacjami), a także słowa kluczowe po polsku i angielsku.

Rekomendowany zapis bibliograficzny:

U. Bianchi, The Greek Mysteries, Leiden 1976.
G.G. Stroumsa, Dreams and Visions in Early Christian Discourse [w:] Dream Cultures. Towards a Comparative History of Dreaming, D. Shulman, G.G. Stroumsa (eds.), New York 1999, s. 189-212.
S. Bylina, The Church and Folk Culture in Late Medieval Poland, „Acta Poloniae Historica" 1993, nr  68, s. 27-42.
M. Spitzer, Jak uczy się mózg, tłum. M. Guzowska-Dabrowska, Warszawa 2008, s. 134.
S. Bloodworth, Gender relations in Aboriginal society, http://www.anu.edu.au/polsci/marx/interventions/gender.htm [dostęp: 10.09.2011].

Artykuł należy nadesłać na adres Redakcji jednocześnie w wersji elektronicznej (przesłać na adres e-mail Redakcji lub dostarczyć na płycie CD) oraz papierowej (wydruk jednostronny, dwie kopie). Elektroniczna postać tekstu może być przygotowana w dowolnej wersji znanych edytorów. Jeżeli tekst zawiera nietypowe czcionki, należy je dołączyć na płycie CD.

Zapora ghost writing i guest autorship


Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji; z „guest authorship” („honorary authorship”) - gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

 Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” redakcja czasopisma wprowadza następujące procedury

1. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt. (oświadczenie autora – plik pdf do pobrania)

2.Ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

3. Redakcja wymaga informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

4. Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.Instructions for Authors

Submission of a manuscript to Studia Religiologica implies that the contents are original, have not been published previously, and are not under consideration or accepted for publication elsewhere. In the text must be accompanied by the following information about the author: name, degree or academic title, place of work, full address, email address and the corresponding author contribution statement.

Preliminary assessment of papers is carried out by the Editorial Staff. Once a paper has been accepted by the Editorial Staff, it is submitted for review to two independent reviews. The reviewers’ reports provide the basis for the acceptance of the manuscript by the Editorial Staff.

Sample bibliography entries:

U. Bianchi, The Greek Mysteries, Leiden 1976.
G.G. Stroumsa, Dreams and Visions in Early Christian Discourse [w:] Dream Cultures. Towards a Comparative History of Dreaming, D. Shulman, G.G. Stroumsa (eds.), New York 1999, s. 189-212.
S. Bylina, The Church and Folk Culture in Late Medieval Poland, „Acta Poloniae Historica" 1993, nr  68, s. 27-42.
M. Spitzer, Jak uczy się mózg, tłum. M. Guzowska-Dabrowska, Warszawa 2008, s. 134.
S. Bloodworth, Gender relations in Aboriginal society, http://www.anu.edu.au/polsci/marx/interventions/gender.htm [dostęp: 10.09.2011].

Authors should submit manuscripts both electronically (by e-mailing or on CD) and paper (two copies, print single-sided). The electronic copy of the manuscript can be prepared in any version of the well-known editors

Manuscript must be formatted according to the following criteria:

Format A4, font: main text – Times New Roman 12, 1.5 spacing versa; footnotes – Times New Roman10, single line spacing.Margins: left - 3 cm, the other 2,5 cm. Continuous page numbering. Footnotes to items in the text are placed at the bottom of the page.
Use Latin abbreviations such as: op.cit. (in the work cited), ibidem (in the same place), idem (the same), eadem (the same).

Articles should contain a summary in English (up to 900 characters and spaces) and a list of key-words in English


GHOSTWRITING AND GUEST AUTHORSHIP

As "ghostwriting" are qualified cases in which someone has made a substantial contribution to publication, without revealing his participation as one of the authors, or without being mentioned in the acknowledgments enclosed to the publication. "Guest authorship" ("honorary authorship") are considered situations in which the authors contribution is insignificant, despite of declaration.

In order to prevent cases of scientific misconduct the Editorial Board introduced a procedure protecting against cases of "ghostwriting" and "guest authorship":
1. Authors are required to submit their publications with a declaration specifying contribution of individual authors to publications (with their affiliations and contributions, ie the information who is the author of concepts, principles, methods, etc. used in the publications). The main responsibility lies with the author submitting the publication (declaration template is available on the website of the Quarterly).
2. Authors are required to provide information about funding sources of the publication and contribution of research institutions, associations and other entities ("financial disclosure").
3. All detected cases of "ghostwriting" and "guest authorship" will be exposed, including notifying the appropriate entities (institutions employing the authors, science societies and associations, etc.).
4. All detected cases of scientific misconduct are documented.