Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

WYSZUKAJ
WYSZUKAJ CZASOPISMO
 
http://www.wuj.pl/page,produkt,prodid,3202,strona,Cesarski_zegarmistrz,katid,275.html

Dla Autorów

Strona główna > Dla Autorów :
Jesteśmy jednym z najważniejszych wydawnictw akademickich w Polsce. 
W ostatnich latach odnotowujemy stały rozwój, a sukces ten zawdzięczamy w dużej mierze Naszym Autorom. Mimo ponad 200 tytułów wydawanych rocznie utrzymujemy przyjazny, osobisty kontakt z Autorami książek, jednocześnie gwarantując kompleksową, profesjonalną opiekę edytorską oraz marketingową. Zapewniamy atrakcyjny koszt wydania, fachową dystrybucję i promocję, pomoc w poszukiwaniu dotacji oraz prestiż najstarszej Uczelni w Polsce.Osobą odpowiedzialną za kontakt z Autorami jest pani Dorota Kawala

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Michałowskiego 9/2
31-126 Kraków
tel. (012) 663-23-80, 663-23-81,
fax: 663-23-83
e-mail: dorota.kawala@wuj.pl


ZASADY WSPÓŁPRACY AUTORA Z WYDAWNICTWEM

I. Co należy dostarczyć do Wydawnictwa przed rozpoczęciem prac redakcyjnych?


1. Ostateczną wersję pracy
(po recenzji, z kompletem zależnych praw autorskich), czyli tekst i materiał ilustracyjny w postaci:
a) wydruku komputerowego (tekstu i materiału ilustracyjnego) oraz
b) zgodnej z wydrukiem wersji elektronicznej pracy (CD).
2. Prawa autorskie osób trzecich
Wszystkie fragmenty tekstów, ilustracji, ryciny, schematy, tabele itp., pochodzące z innych dzieł są chronione prawem autorskim. Umieszczenie w książce materiałów chronionych prawem autorskim będzie możliwe pod warunkiem uprzedniego dostarczenia przez Autora do Wydawnictwa pisemnej zgody właściciela praw autorskich.
3. Układ materiałów w publikacji składanej do Wydawnictwa:
 • strona tytułowa
 • spis treści
 • wykazy skrótów i oznaczeń
 • wstęp/przedmowa
 • tekst główny z przypisami
 • aneksy
 • bibliografia
 • słowniki terminów
 • indeksy (jeśli mają być wykonywane przez Wydawnictwo, powinny zostać uwzględnione w kalkulacji książki)
 • wykazy ilustracji, tabel, itp.
 • streszczenia
4. Notki informacyjne
Prosimy Autorów o przygotowanie i dostarczenie (razem z maszynopisem):
A) notki o książce
o objętości ok. trzech akapitów oraz krótkiej notatki o sobie. Tekst będzie przeznaczony do wykorzystania na okładce. Może to być tekst autorski lub wybrany fragment recenzji (ze zgodą recenzenta na jej opublikowanie i ewentualne wprowadzenie korekty), podkreślający atrakcyjność książki.
B) informacji do katalogu wydawniczeg
o
, przedstawiającej tematykę pracy, układ treści, atuty książki wyróżniające ją spośród innych (nowatorstwo, aktualność merytoryczna itp.).
C) krótkiej notki o książce w języku angielskim
(na stronę www).
D) kilku słów/fraz kluczowych.

Notki informacyjne zostaną poddane redakcji, a ich wersja ostateczna zatwierdzona przez Dział Marketingu Wydawnictwa.
Proces wydawniczy rozpoczyna się po złożeniu pracy i podpisaniu umowy wydawniczej między Autorem a Wydawnictwem.

II. Wskazówki techniczne dotyczące przygotowania materiałów dla Wydawnictwa.

tekst

 • papier formatu A4
 • plik tekstowy w formacie *rtf lub *doc (Word 97 lub wyższy + fonty specjalne, wprowadzone przez Autora)
 • czcionka 12 punktów Times New Roman
 • w pracach zbiorowych artykuły o ujednoliconym zapisie tytułów, przypisów, bibliografii, cytatów
 • interlinia 1,5 wiersza
 • lewy margines 3 cm, pozostałe ok. 2,5 cm
 • druk jednostronny
 • przypisy tekstowe i bibliograficzne – czcionka 10 punktów z odnośnikami w indeksie górnym
 • ujednolicona i ciągła numeracja stron (paginacja)
ilustracje
 • ryciny przeznaczone do publikacji muszą mieć dobrą jakość, ujednoliconą formę i opisy, dotyczy to szczególnie wielostronicowych wklejek o bardzo różnorodnym materiale ilustracyjnym, do którego wglądówki są podstawą redakcji technicznej i przyspieszają prace nad książką
 • każda ilustracja powinna być dostarczona w postaci odrębnego pliku z podaniem jego nazwy (wszystkie pliki zebrane w jednym folderze) i wydruku w tekście lub na osobnej stronie
 • fotografie – pliki *tif o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi przy wymaganych wymiarach reprodukcji lub oryginały dobrej jakości, umożliwiającej wykonanie skanu
 • wykresy – wykonane w Corel Draw lub Microsoft Excel (jeśli muszą być w trakcie prac poddawane edycji)
 • rysunki – w postaci plików *cdr lub kontrastowe, dobrej jakości oryginały do reprodukcji
opisy bibliograficzne
 • opisy bibliograficzne należy podawać w jednolitej formie i stosować konsekwentnie wybrany sposób zapisu – tradycyjny lub zmodernizowany (przykłady zapisu w załączeniu ).
III. Spotkania z Autorem podczas pracy nad książką

Autor (lub Redaktor naukowy tomu) zostanie poproszony o spotkania z redaktorem prowadzącym książkę ze strony wydawnictwa oraz wykonanie korekty autorskiej. Zasadniczych spotkań jest pięć. Może się jednak pojawić konieczność dodatkowych konsultacji z Autorem podczas wykonywania korekt wydawniczych.
Bardzo prosimy o dotrzymywanie ustalonych terminów spotkań i konsultacji oraz jak najszybsze (do trzech dni) uzupełnianie wskazanych przez redaktora braków. Pozwoli to na utrzymanie prawidłowego tempa i ustalonego harmonogramu prac nad publikacją.

1. Pierwsze spotkanie – odbywa się na początku adiustacji językowo-stylistycznej.
Po zweryfikowaniu maszynopisu redaktor zaprosi Autora do wstępnego omówienia koncepcji książki, tekstu i materiału ilustracyjnego oraz poprosi o jak najszybsze (do trzech dni) uzupełnienie brakujących elementów publikacji, fontów itp.
Jeśli Wydawnictwo otrzyma komplet materiałów, a publikacja nie będzie wymagała omówienia na tym etapie, redaktor powiadomi o tym Autora telefonicznie, ustalając jednocześnie termin szczegółowego omówienia adiustacji.
2. Drugie spotkanie – to omówienie całej pracy z redaktorem w siedzibie Wydawnictwa. Redaktor zapozna Autora z adiustacją językowo-stylistyczną, wskaże naniesione przez siebie poprawki, poprosi o rozstrzygnięcie wątpliwych kwestii i zada pytania związane z redagowanym tekstem. Wątpliwości niemożliwe do rozstrzygnięcia Autor może wyjaśnić do trzech dni. Po omówieniu adiustacji i wyjaśnieniu wątpliwości tekst zostaje przekazany do składu i łamania.
3. Trzecie spotkanie – najważniejsze. Autor otrzyma publikację do korekty autorskiej (bez omówionego wcześniej maszynopisu). Tekst będzie poprawiony i złamany do formatu, w wersji zbliżonej do ostatecznej. Zmiany w wersji składanej do druku mogą wynikać z wprowadzania poprawek wyznaczonych podczas korekty.
 • Korekta autorska jest jedyną korektą wykonywaną przez Autora, można wówczas wnieść wyłącznie poprawki powstałe z winy Wydawnictwa oraz poprawić istotne błędy merytoryczne. W uzasadnionych wypadkach dopuszcza się też pojedyncze, drobne poprawki Autora. Ingerencje autorskie nie mogą jednak naruszyć układu tekstu. (Przykładowe znaki korektorskie w załączeniu )
 • Większych zmian podczas korekty autorskiej Wydawnictwo nie dopuszcza i nie zostaną one wprowadzone do tekstu. Autor, który zamierza wprowadzać takie zmiany, powinien odpowiednio wcześniej zwrócić się w tej sprawie bezpośrednio do dyrektora Wydawnictwa, gdyż wpłynie to na termin i koszt wydania pracy.
 • Podczas korekty Autor zapozna się z całością publikacji, powinien także otrzymać projekt okładki do zatwierdzenia.
 • W przypadku prac zbiorowych za korektę autorską odpowiada Redaktor tomu (w tym za przekazanie tekstów Autorom. Wydawnictwo dopuszcza wykonanie korekty autorskiej przez Redaktora tomu).
 • Jeśli Autor nie dotrzyma ustalonego, określonego w umowie, terminu zwrotu korekty autorskiej, Wydawnictwo uznaje, że wyraża on zgodę na wydanie pracy w formie przekazanej do korekty autorskiej bez wniesionych poprawek. Prace będą postępowały dalej bez możliwości jakichkolwiek późniejszych poprawek ze strony Autora.
 • Po korekcie autorskiej tekst będzie jeszcze raz czytany przez korektora wydawniczego, a ostateczna wersja przed drukiem zostanie sprawdzona przez redaktora prowadzącego.
4. Czwarte spotkanie – Autor zatwierdza w siedzibie Redakcji publikację do druku. Może sprawdzić wydruk tekstu, makietę ilustracji, okładkę i stronę redakcyjną
Podpisując formularz zatwierdzający publikację do druku, Autor powinien złożyć podpisy także na stronach tytułowych i redakcyjnej oraz na wszystkich elementach okładki.
5. Piąte spotkanie – Autor otrzymuje próbny lub sygnalny egzemplarz do zatwierdzenia nakładu.


OGÓLNE WSKAZÓWKI DLA REDAKTORA NAUKOWEGO PRAC ZBIOROWYCH
 • Na podstawie Zasad współpracy z Wydawnictwem redaktor naukowy tomu przygotowuje szczegółową instrukcję dla autorów, w której określa układ artykułu i jego elementy składowe.
 • Każdy Autor do swojego artykułu dołącza wypełnione oświadczenie o przekazaniu praw autorskich do publikacji (wzór oświadczenia do odebrania w sekretariacie Wydawnictwa).
 • Weryfikuje teksty pod względem merytorycznym (m.in. terminologia, pisownia nazwisk, bibliografia). Artykuły powinny zawierać takie same elementy składowe o jednorodnym układzie i nazewnictwie (szczególnie dotyczy to bibliografii, przypisów, aneksów i streszczeń).
 • Przekazuje do Wydawnictwa skompletowany tom z ostatecznym spisem treści i (jeśli taki jest wymóg serii) streszczenia obcojęzyczne do każdego artykułu; całość w postaci wydruku i odpowiadającej wydrukowi wersji elektronicznej (+ fonty specjalne użyte przez autorów).
 • Przygotowuje notki informacyjne o książce.
 • Podczas procesu wydawniczego współpracuje z redaktorem prowadzącym książkę w Wydawnictwie, jest pośrednikiem między autorami artykułów a Redakcją, rozstrzyga wszystkie wątpliwości i udziela odpowiedzi na pytania związane z publikacją.
 • Proces wydawniczy tomu rozpoczyna się po podpisaniu umowy między Redaktorem tomu a Wydawnictwem.


Dziękujemy Autorom za zapoznanie się ze wskazówkami i w razie wątpliwości prosimy o kontakt z Wydawnictwem